№ 103 «Парниктік газдарды басқару» стандарттау бойынша техникалық комитеті «GREENORDA PROJECT» ЖШС негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ТРМК төрағасының 2018 жылғы 8 қаңтардағы бұйрығы негізінде жұмыс істейді.

№103 ТК мүдделі кәсіпорындар мен ұйымдардың, мемлекеттік және атқарушы билік органдары өкілдерінің бірлестігі болып табылады, ол ұлттық, өңірлік және халықаралық деңгейде парникті газдарды басқару саласында стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу мақсатында ерікті негізде құрылған. ТК құрамына «Атамекен ҰКП», тұрақты даму үшін қазақстандық табиғатты пайдаланушылар қауымдастығы (ҚАПУР), «Жасыл Даму» АҚ, ҚР Энергетика министрлігі, табиғат пайдаланушылар кәсіпорындары, жобалық экологиялық ұйымдар, парниктік газдарды валидациялау және верификациялау органдары сияқты ұйымдардың өкілдері кіреді.  

http://memst.miid.gov.kz/ru/pages/tk-103-po-standartizacii-upravlenie-parnikovymi-gazami

№ 103 ТК өз жұмысында қолданыстағы заңнаманы, Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттау жүйесінің стандарттарын, ұлттық стандарттауды сараптауды ұйымдастыру және оларды бекіту функцияларын жүзеге асыратын ұлттық стандарттау жөніндегі органның ережелерін және ұлттық стандарттау органы бекіткен басқа да нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

ТК № 103 стандарттау объектілері экономиканың мынадай секторларында парникті газдарды басқару саласындағы нормативтік құжаттар болып табылады: мұнай-газ саласы, энергетика, тау-кен өндіру және металлургия саласы; көлік, ауыл шаруашылығы, химия саласы, орман шаруашылығы, құрылыс материалдарын өндіру бөлігінде өңдеу: цемент, әк, гипс және кірпіш, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық; орман және дала аумақтарын көгалдандыру; жердің тозуын болдырмау; жаңартылатын энергия көздері; коммуналдық және өнеркәсіптік қалдықтарды өңдеу; көлік.

Қызметінің негізгі бағыттары ТК №103

  • әзірлеуге және сараптама жүргізуге қатысу, нормативтік құқықтық актілердің техникалық реттеу саласындағы мемлекетаралық және мемлекеттік стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, халықаралық, өңірлік, ұлттық стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштерін, шетел мемлекеттерінің және олардың өзгерістеріне сәйкес ҚР СТ 1.2, ҚР СТ 1.23, ҚР СТ 5.1, ҚР СТ 1.9;
  • дайындау негізгі бағыттарын айқындау жөніндегі ұсыныстарды мемлекеттік жүйесін дамытудың техникалық басқару саласындағы парниктік газдар;
  • ұсыныстарды дайындау бағдарламалары бойынша мемлекеттік техникалық реттеу жүйесін дамыту бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу саласындағы техникалық реттеу және мемлекеттік стандарттар;
  • әзірлеу, қарау, келісу ұйымдарының стандарттарын, стандарттау жөніндегі ұсынымдардың, Қазақстан Республикасы бойынша бекітілген ТК №103 объектілер;
  • стандарттау бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттарға өзгерістер дайындау;
  • №103 ТК бекітілген объектілерге стандарттау бойынша республикада қолданыстағы нормативтік құжаттардың күшін жою жөнінде ұсыныстар дайындау;
  • республикада қолданылатын нормативтік құжаттарды халықаралық, мемлекетаралық, өңірлік және ұлттық стандарттармен және шет елдердің стандарттау жөніндегі құжаттармен біріктіру және үйлестіру бойынша ұсыныстар дайындау және жұмыстар жүргізу;
  • №103 ТК бекітілген объектілер бойынша техникалық деңгейі мен стандарттаудың қол жеткізілген деңгейін бағалау.

ТІЗІМ

Стандарттау объектілері (қызмет саласы)

стандарттау жөніндегі техникалық комитет

«Парниктік газдарды басқару»

ТК атау ТК құрылған ұйым (мекен-жай және банк деректемелері, факс, электрондық мекен-жайы)) Халықаралық стандарттартың класификациясы бойынша коды Стандарттау объектілері (қызмет саласы)
1 2 3 4
ТК № 103 « Парниктік газдарды басқару » ЖШС «GREENORDA жоба», 010000, г. Астана, Сығанақ көшесі 29, кенсе 1008

тел: 8 (7172) 79 08 05, 8 (708) 425 51 33

e-mail: greenordatk103@bk.ru

 

13.020 Қоршаған ортаны қорғау
13.020.01 Жалпы қоршаған орта және қоршаған ортаны қорғау
13.020.10 Қоршаған ортаны басқару
13.020.20 Қоршаған орта экономикасы
13.020.30 Қоршаған ортаға әсерін бағалау
13.020.40 Ластану, ластануға қарсы күрес және консервациялау
13.020.70 Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жобалар
13.020.99 Қоршаған ортаны қорғау, басқа да аспектілер
13.040 Ауаның сапасы
13.040.01 Жалпы ауа сапасы
13.040.20 Қоршаған орта атмосферасы
13.040.35 Таза Үй-жайлар және олармен байланысты қоршаған ортаның бақыланатын жағдайлары
13.040.40 Стационарлы көздердің шығарындылары
13.040.50 Көлік қозғалтқышының шығыс жүйесінің шығарындылары
13.040.99 Ауаның сапасы, басқа аспектілері

ISO/TC 207 Техникалық комитеті «Environmental management» (экологиялық менеджмент) қызметкерлердің 10 топтар мен 6 кіші топитардан тұрады.   

Жұмыс топтары:

SO/TC 207/CAG 0 Chairman’s advisory group (Төрағаның консультативтік тобы);

ISO/TC 207/DCCG Developing Countries Coordination Group (Дамушы елдерді үйлестіру жөніндегі топ);

ISO/TC 207/STTF Spanish translation task force (Испан аудармашылар тобы);

ISO/TC 207/TCG Terminology Coordination Group (Терминологиялық Үйлестіру тобы);

ISO/TC 207/TG 1 Sustainable Finance Coordination (Тұрақты қаржыландыру);

ISO/TC 207/TG 2 Circular economy coordination (Айналмалы экономика);

ISO/TC 207/WG 8 Material flow cost accounting – General principles and framework Working group (Материалдық ағындарды есепке алу);

ISO/TC 207/WG 9 Land degradation and desertification (Жердің тозуы және шөлейттену);

ISO/TC 207/WG 10 Environmentally conscious design (Экодизайн);

ISO/TC 207/WG 11 Green finance (Жасылқаржы).

Ішкі комитеттер:

ISO/TC 207/SC 1 Environmental management systems (Экологиялық менеджмент жүйелері);

ISO/TC 207/SC 2 Environmental auditing and related environmental investigations (Экологиялық аудит);

ISO/TC 207/SC 3 Environmental labelling (Экомаркировка);

ISO/TC 207/SC 4 Environmental performance evaluation (Экологиялық көрсеткіштерді бағалау);

ISO/TC 207/SC 5 Life cycle assessment (Өмірлік циклді бағалау);

ISO/TC 207/SC 7Greenhouse gas management and related activities (Парникті газдар және қызметтің аралас түрлері);

Өз кезегінде ПК 7 ISO/TC 207/SC 7 Greenhouse gas management and related activities (Парникті газдар және аралас қызмет түрлері өз құрылымында 12 жұмыс тобы бар):

ISO/TC 207/SC 7/JWG 1 Joint ISO/TC 207/SC 7 — ISO/TC 146/SC 1: Revision of ISO 19694-1 (Әзірлеу жөніндегі жұмыс тобы ИСО 19694-1);

ISO/TC 207/SC 7/TG 1 Mitigation (Зиянды әсерді төмендету);

ISO/TC 207/SC 7/TG 2 Adaptation (Бейімделу);

ISO/TC 207/SC 7/TG 3 Engagement and Communication (Тарту және өз ара іс-қимыл);

ISO/TC 207/SC 7/WG 4 Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level (Ұйымдық деңгейде парниктік газдары бойынша сандық анықтау және есептілік);

ISO/TC 207/SC 7/WG 5 Quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements for projects (Парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша сандық анықтау, мониторингжәнеесептілік);

ISO/TC 207/SC 7/WG 6 Joint TC 207/SC 7 — CASCO WG: Verification and validation of environmental information (Экологиялық ақпаратты верификациялау және валидациялау);

ISO/TC 207/SC 7/WG 9 High Level Framework on Adaptation (Бейімделу бойынша жоғары тәртіптегі құжаттар);

ISO/TC 207/SC 7/WG 10 Investments, financing and climate change (Инвестициялар, қаржыландыру және климаттың өзгеруі);

ISO/TC 207/SC 7/WG 11 Climate change risk assessment (Климаттың өзгеру тәуекелін бағалау);

ISO/TC 207/SC 7/WG 12 Adaptation planning (Жоспарлары бойынша бейімдеу);

ISO/TC 207/SC 7/WG 13 Radiative forcing management (Радиациялық әсерді басқару).

Анықтамалық:

Барлыық жобаларды әзірлеудің 7 сатысы бар, олардың әрқайсысына жобаға тиісті мәртебе беріледі (ISO/IEC директиваларына сәйкес). 1-бөлім «Техникалық жұмыс рәсімдері» Procedures for the technical work және 2-бөлім «халықаралық стандарттарды құру» Rules for the structure and drafting of International Standards.

PWI — Дайындық жұмысының тақырыбы;

NP — Жұмыстың жаңа тақырыбын ұсыну;

WD — жұмыс жобасы;

CD — комитет жобасы;

DIS — халықаралық стандарт жобасы (ISO);

CDV — ХЭК дауыс беруге жіберілетін комитеттің жобасы;

FDIS — халықаралық стандарттың соңғы жобасы.